Regler

motionslopp cykel regler
Svenska Cykelförbundets (SCF) regler för motionslopp på landsväg (MR-LV) gäller vid motionslopp
som arrangeras av SCF eller därtill ansluten förening.
Reglerna syftar till hög trafiksäkerhet och god kvalitet på arrangemang för cykelmotionärer.

Deltagare är skyldig följa dessa regler och av funktionär givna direktiv.
Deltagare som under arrangemang ej iakttagit gällande bestämmelser uteslutes ur arrangemanget efter arrangörens bestämmande.
Beslut om uteslutning redovisas i deltagarlista.

Regler
 • Deltagares cykel skall befinna sig i det skick som gällande trafikförordning föreskriver.
 • Cykel försedd med tubdäck skall ha dessa noggrant klistrade.
 • Cykel med frikrans skall vara försedd med två av varandra oberoende bromsanordningar.
 • Tempopinnar, triathlonstyren eller täckta hjul är ej tillåtet.
 • Nummerlapp skall bäras väl fastsatt och synlig.
 • Ingen får starta på annans startnummer.
 • Hänsyn ska visas mot alla deltagande och medtrafikanter. Funktionärs och flaggvakts anvisningar ska följas.
 • Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att använda din telefon eller hörlurar under loppet.
 • Tänk på att vila efter målgång innan du kör bil i enlighet med Trafikförordningen.
 • Deltagare är skyldig erlägga av arrangören fastställd anmälningsavgift.
 • Andra följebilar än arrangörens är ej tillåtna efter banan. Överträdelse mot detta kan leda till bestraffning av deltagare som utnyttjar sådan service.
 • Deltagande sker på egen risk. Deltagare ansvarar själv för överträdelser av gällande vägtrafikförordningar samt för arrangemanget gällande bestämmelser.
 • Arrangör ansvarar icke för skada som vållas av deltagare eller som denne drabbas av.